Debatt: De stora löftenas tid

Debatt | Val 2022
PUBLICERAD:
Vindkraftverk på Häjsberget, Sunne.
Foto: Dan Enwall
Valtider och därmed de stora löftenas tid. Att erbjuda valmöjlighet och prioriterad inriktning, är själva grunden för väljarens val. Möjlighet att rösta efter egen övertygelse och påverka vårt samhälle. Utbudet är brett och naturligtvis går bara bråkdelar till fullbordan. Med fler partier ökar löftenas mångfald och verkligt genomförande minskar. Därför är röst lämnad av egen övertygelse, långt viktigare än populistiska dagsländor. Som småföretagare inom skogsbruk, jordbruk, vattenkraft och vindkraft, är politik och dess följder ständigt närvarande. Lägger man därtill många år som förtroendevald inom jakt och rovdjursfrågan, blir politikermöten många. Vill därför dela med mig av erfarenhet från politikens inverkan på dessa områden.

Privatskogsbruket och lantbruk. Alla politiska partier älskar helt plötsligt dessa näringar. De gamla partierna på området har fått sällskap. Av vilka? Jo, av partier som likt kameleonten, byter skepnad inför valet. Miljöpartiet (MP) står i en klass för sig. Utan minsta tvivel, kan MP utses till dessa näringars största fiende. Genom att granska hur MP verkat under många år, är bilden av flum och verklighetsfrånvaro stämplad i varje beslut. Skogen skall allra helst bli reservat och ”måste” man hugga för att få pengar till sin verksamhet, kan man möjligen plockhugga något enstaka träd. Socialdemokraterna har varit en tyst åskådare till detta under många år. Skogen är både Sveriges och Sunnes viktigaste näring och skall självklart brukas långsiktigt hållbart under eget ansvar.

Vattenkraft och vindkraft. Den vattenkraft som i dag finns inom Sunne kommun är historiskt mycket gammal. Månghundraårig. 1900-talet ersattes vattenhjulen av turbindrivna generatorer. Ett stort tekniksprång och grund för hela samhällets utveckling. Dessa kraftstationer har underhållits och producerar tillsammans med tillståndsgiven vindkraft mer än hela Sunne kommuns årliga elbehov. Länsstyrelserna håller nu på med en översyn av all vattenkraft. Målet är att vattenkraften skall erhålla nya miljövillkor. Riksdagen har fattat beslut, som innebar att ”inga krav på åtgärder skall vara mer långtgående, än att verksamheten kan fortsätta”. Detta har vattenkraftsnäringen accepterat. Regeringen har trots påpekanden från majoriteten av Sveriges kommuner, inklusive Sunne kommun, inte gett tydligt direktiv till Länsstyrelserna i denna handläggning. Regeringens ovilja att meddela direktiv, gör att prövningen landat hos en handfull tjänstemän. Lång tids erfarenhet av lst och vattenkraft, har skapat synnerligen lågt förtroende hos den näring som står för mer än 50 procent av Sveriges elproduktion. Fryken, Rottnen, Aplungen med flera är inte bara sjöar. De är vattenmagasin för vattenkraft, vars dammar hotas med utrivning. Därmed garanti för förhindrad tömning, som utrivning med automatik annars leder till. Detta är en närliggande realitet, om inte vansinnet stoppas. Inte minst i dessa elbristens tidevarv, är processen att betrakta som direkt korkad.

Jakt och rovdjur. Jakten är vårt i särklass äldsta kulturarv och skall värnas och skyddas. Vi har väldigt hög acceptans för jakten i Sverige. Inklusive Björnjakten. Så kom vargen. Jag har på alla nivåer inom Jägareförbundet varit mycket aktiv i denna fråga. Politikermöten runt vargen har varit många. Från 1980 tog det 33 år! Innan riksdagen med stark majoritet 2013 tog beslut om nivåer för varg. Svaga politiker har misskött detta beslut i alla dessa år. MP och V har lett S till total passivitet. Alla tre har motarbetat riksdagsbeslutet och därmed den landsbygd som skall bära plågan. Även beslut om en egen myndighet för vilt, jakt och vapenfrågor har av samma trojka negligerats. Att samma partier uttalar vikt och värde för landsbygden är enbart pinsamt.

Upprop Sunne 2030. Det är tydligen mycket som felar i Sunne. Rimligen bör då den politiska ledningen stå i ständig konflikt med oppositionen när besluten tas i KS och KF. En enkel studie visar att KS 2021 och hittills under 2022 tagit beslut i 360 §§. För KF samma tid 237 §§. Endast ett fåtal har lett till omröstning. Man samarbetar väl för Sunne, vilket är trevligt att höra.

Vindkraft och Sunne kommun. Jag är initiativtagare till vindkraftsprojektet i Sunne och har jobbat med projektet sen 2009. Till projektet är ett 40-tal lokala markägare anslutna genom avtal. Kontakterna med Sunne kommun har varit många under denna långa resa. Projektet är den i särklass största industriinvesteringen någonsin i Sunne. Färdigt projekt landar på 1,3 miljarder kronor. Tillståndsprocessen är lång och synnerligen omfattande. Samarbetet med Sunne kommun kan inte beskrivas på annat sätt än välkomnande, enkelt och klanderfritt. Därför delar jag Företagarföreningens syn på Sunne kommun som en välkomnande samarbetspartner när projekt skall behandlas. När ett så stort projekt kan lotsas igenom en snårig paragrafdjungel, torde mycket tala för att även en tvådagarsmässa i Rottneros park finner sin snara lösning. Vi behöver alla typer av varierad verksamhet i kommunen. Inte minst event som drivs av duktig arrangör.

Bertil Forsberg

Västra Ämtervik

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.