Insändare: Nystart för Sunne

Insändare
PUBLICERAD:
Liberalerna vill se ett växande Sunne med ett blomstrande näringsliv i både centrum och ytterområden.
Foto: Åsa Eneljung
Liberalerna som parti har sin grund i tanken att varje människa ska ha frihet och självbestämmande över sitt liv och möjligheten att utvecklas till att bli sitt bästa jag men aldrig genom att trampa på andra. För att känna sig fri måste man vara trygg. Därför är det otroligt viktigt att vi skapar ett samhälle som har ett öppet klimat, där man får säga sin åsikt och där man blir lyssnad på. Det gäller både barn, ungdomar och äldre.

Vi politiker är till för att skapa en kommun där ett levande samtal och respekt finns mellan invånare, politiker och tjänstepersoner för det är i mötet det skapas tillit och trygghet.

En bra skola är grunden för framtiden. Vi vill ha en kunskapsskola med utmaningar och stöd från start. De största resurserna ska finnas i de tidiga åldrarna för att sedan slippa reparera brister. En trygg start ger trygga barn och ordning och reda i klassrummet är en förutsättning för goda skolresultat. Men vi måste också se till att hela skolmiljön främjar barnens utveckling och vi bevakar en fortsätt upprustning och underhåll av alla skolgårdar i kommunen. Vi vill också återskapa den samlade elevhälsan. Den främjar elevernas utveckling, lärande och hälsa.

Vi vill se ett växande Sunne med ett blomstrande näringsliv i både centrum och ytterområden. Jordbruksmark som är brukningsbar ska skyddas från bebyggelse så långt det är rimligt men all mark är inte lämplig för odling i dagens stordriftsjordbruk. För en kommun som Sunne ska möjligheterna finnas för bebyggelse utanför deltaljplanerat område, på mark som inte brukas.

För att Sunne ska växa måste det också vara hållbart. Skogen och vattnet tillsammans med vårt öppna landskap är något att vara rädd om. Ett hållbart jord- och skogsbruk är en del av lösningen på dagens miljöutmaningar. Vi tror att många människor vill dra sitt strå till klimatstacken men det måste vara lätt att göra rätt. Det måste vara enkelt att handla klimatsmart, sortera soporna och låta bilen stå i de fall det finns andra alternativt. Vi måste underlätta för den som väljer cykeln som alternativt transportmedel, att ta sig fram på ett tryggt sätt. Vi vill att kommunens ytterområden ska byggas ihop med centrala Sunne genom ytterligare gc-vägar. Liberalerna tror också att en ny Norra bro är nödvändig för att klara både miljömålen i centrala Sunne och kommunikationer. Med bara en överfart över sundet är Sunne alltför sårbart när vi går in i framtiden. Vi tror dock att en ekonomisk analys är viktig innan vi startar detta arbete. Vi måste veta hur kommande låneskulder drabbar driftsbudget och kommunens kärnverksamheter.

Sunne ska vara en plats för alla. Vi kommer aldrig att acceptera att någon sorteras bort på grund av en funktionsnedsättning, ekonomiskt och socialt utanförskap eller av något annat skäl. Att ha ett jobb att gå till är att vara en del av samhället och en egen lön ger frihet att leva sitt eget liv.

Du ska ha rätt att bo kvar hemma också när hjälpbehovet ökar, men det får aldrig bli tvingande. Med ny teknik kan den som vill bo kvar längre i sitt hem. Vi vill se större valfrihet i den biståndsbedömda hemtjänsttiden. Att själv få bestämma och få stöd och hjälp med andra insatser än de som finns beskrivna i ett beslut eller en genomförandeplan, till exempel utifrån dagsform, ska vara en självklarhet.

Kultur är inte bara konst eller litteratur. Kultur är också språk och traditioner som vi vill bevara till kommande generationer, men inget av detta är statiskt. Kultur är föränderlig och utvecklande. Sunne beskriver sig som en kulturkommun. Vi har ett arv, både historien och skrönan men också platser att vara stolta över, ta ansvar för och förvalta och samtidigt utveckla.

Sunnes vision som antogs 2014 och sträcker sig till 2025 , ”Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt ”, var bra då den antogs men vi Liberaler tycker inte att kommunen lever upp till den idag.

Sunne behöver en nystart och vi liberaler är beredda att vara med och ta ansvar för detta.

Marianne Åhman

Barbro Dolling

Margareta Reinholdsson

Birgitta Bodell Luckmeier

Emanuel Olsson

Eva Michel Edgren

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.