Insändarsvar: Dåligt underbyggda påståenden

Insändare
PUBLICERAD:
Två av Sunne fastighets AB:s tidigare styrelseledamöter, Anette Sätherberg och Henrik Lagerlöf, riktar kritik mot uttalanden från kommunalrådet Kristina Lundberg (C).
Foto: Daniel Olausson
Svar till Kristina Lundberg (C).

Du far med osanning Kristina Lundberg, att vi skulle gynna VD Perra Hermansson är helt felaktigt. Att sparka en VD utan annan anledning än bristande förtroende är däremot ansvarslöst speciellt eftersom ledamöter, C (Håkan Thorell, Emma Hultcrantz) samt S (Mathias Berntsen) aldrig arbetat tillsammans med Hermansson och därför omöjligen kunnat bedöma hans kapacitet. Vi har givetvis aldrig haft för avsikt att sparka Perra Hermansson som vi anser skött sitt jobb och verkat för Sunne Fastighets AB:s bästa. Det är den nya styrelsen som bär det fulla ansvaret för avskedandet, som Kristina Lundberg helt felaktigt hävdar kommer att drabba Sunnes skattebetalare.

Påpekas ska att Björn Gillberg och Henrik Lagerlöf (HS) redan den 28 september 2021 redogör för (vid ett extra kommunstyrelsemöte), att mötet den 13 juli 2021 har hållits per capsulam. Detta innebär, enligt styrelsens arbetsordning, att protokollet skall signeras av alla ledamöter i styrelsen för att vara giltigt. Vad som tydligt framgår och påpekades den 28 september är att alla ledamöter inte undertecknade protokollet den 13 juli vilket då gör styrelsemötet samt tillhörande protokoll ogiltigt. Det finns alltså inget beslut att förlänga uppsägningstiden. Att Kristina Lundberg med flera då fortsätter att på felaktiga grunder hävda, att vi inte skall beviljas ansvarsfrihet är inget annat än personförföljelse.

Vid kommunfullmäktigemötet 23 maj ville inte KPMG:s revisor tillstyrka/godkänna årsredovisningen för Sunne kommun. Detta med hänvisning till hur kommunen skött de statsbidrag man fått under 2021. Socialdemokraternas ledamot, Linda Johansson (tillika din kollega och samarbetspartner) påtalar då att man inte behöver följa revisorns förslag utan kan besluta godkänna årsredovisningen för kommunen ovasett deras kommentarer och rekommendationer. Så sker också, men när sedan Björn Gillberg (HS) påtalar revisorns (KPMG) misstag gällande Sunne Fastighets AB, det vill säga att han uppenbarligen missat att styrelsemötet den 13 juli hölls per capsulam och inte gäller och att revisorn felaktigt därför föreslagit att vi inte skulle beviljas ansvarsfrihet, då blir diskussionen en annan.

Du Kristina, med flera hänvisar till att man givetvis måste följa revisorns rekommendationer och att kommunfullmäktige minsann inte är någon domstol. Det är vår bestämda åsikt att alla, oavsett partitillhörighet, skall behandlas med respekt, saklig argumentation som bygger på fakta skall ligga till grund för uttalanden och beslut, inte som nu dåligt underbyggda påståenden.

Fakta kvarstår, protokollet från den 13 juli 2021 har hållits per capsulam och det står också klart och tydligt i styrelsens arbetsordning vad som då också gäller om sådana möten hålls. Den fråga som bör ställas och riktas till KPMG:s revisor är om han har läst och kände till formalian kring mötet i juli 2021 och om han också tagit del av styrelsens arbetsordning.Tilläggas skall att kommunens egen revisor (C) inte yrkat på att vi skulle nekas ansvarsfrihet men det valde man att ignorera.

Det absurda i detta är att, undertecknade, av Sunne kommuns majoritet hålls ansvariga och skall straffas för våra åsikter och partitillhörighet. Hela vår tillvaro och samhälle bygger på att lagar och förordningar tillämpas och följs. Kristina Lundbergs handlingar och sätt att svänga med sanningen visar tydligt att ändamålet helgar medlen . Att som du obehindrat, i demokratins namn, tillåts smutskasta och fara med osanning hör inte hemma i Sunne eller någon annanstans. Människor skall behandlas med respekt och det är handlingen, inte person, som skall granskas och eventuellt bestraffas.

För det andra, en konsekvens är att (de som röstade för KPMG:s förslag) som gick ut på att inte ge oss ansvarsfrihet, bidrar till att ge fackförbundet Ledarnas förhandlare ett underlag, som kan användas för att ge Perra Hermanssons rätt till det nya anställningsavtalet och förlängd uppsägningstid. Beslutet att vägra oss ansvarsfrihet, bygger på att fullmäktiges majoritet anser att vi orsakat skada för fastighetsbolaget genom styrelsebeslutet den 13 juli, det vill säga att det gäller. Det är precis tvärtemot vad du Kristina vill ska inträffa.

För det tredje: du tycker att Björn Gillberg (HS) “svänger” sig med juridiska termer och att vi inte “befinner oss i någon domstol”. I det fallet kan vi vara helt trygga med att Björn Gillbergs juridiska kompetens, förmåga och erfarenhet vida överstiger din egen, Björns meriter talar för sig själv. Björn behöver inte smutskasta eller förnedra sina medmänniskor för att framföra sina synpunkter eller åsikter.

Anette Sätherberg

Henrik Lagerlöf

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.