Insändarsvar: Majoriteten har inte alltid rätt

Insändare
PUBLICERAD:
Björn Gillberg (Hela Sunne) bemöter sign. Rättskaffens påstående om att han skulle vara rättshaverist.
Foto: Fredrik Karlsson
Den, som i insändare inte vågar stå för sina åsikter med sitt namn, förtjänar inget svar. Men jag gör ett undantag beträffande Rättskaffens insändare i FB den 14 december. Detta eftersom skribenten uppenbarligen inte förstått innebörden av begreppet rättshaverist.

Efter alla skadeståndsprocesser, som jag sedan 70-talet ensam och eller i samarbete med advokaten Staffan Michelson framgångsrikt drivit för miljöoffers räkning, är jag raka motsatsen till rättegångsmissbrukare. Flera av processerna, till exempel den mot BT-Kemi, har resulterat i prejudicerande domar, som sedan kodifierats i miljölagstiftningen.

Nu aktuellt ärende gäller det faktum, att Sunne kommunfullmäktige, det vill säga 22 av de 40 närvarande ledamöterna, den 11 oktober beslutade att rikta misstroende mot tre ledamöter i Sunne Fastighets AB. Nu saknas i kommunallagen stöd för ett sådant beslut. Begreppet misstroendevotum existerar endast i regeringsformen för att riksdagen skall kunna avsätta regeringsledamöter inklusive statsministern. Fullmäktiges beslut saknar sålunda laglig grund, varför jag har begärt att förvaltningsrätten i Karlstad skall upphäva beslutet. Fråga uppstår om jag var jävig, när jag som ledamot av kommunstyrelsen reserverade mig mot majoritetens beslut att till förvaltningsrätten avstyrka bifall till mitt överklagande.

Det finns många olika typer av jäv. Klart är att jag inte kan betraktas som jävig på den grunden, att frågan berörde mig själv eller närstående på något sätt, som kan vara mig eller närstående till nytta eller skada. Möjligtvis skulle så kallat delikatessjäv vara tillämpligt. Men jag bedömde, att så inte var fallet jämlikt bland annat 6 kap. 29 § KL. Detta eftersom min reservation bland annat. saknade betydelse för utgången av kommunstyrelsens beslut. Detta accepterades också av kommunstyrelsens övriga tio ledamöter, som annars skulle ha förklarat mig jävig.

Tillvägagångssättet var helt identiskt med, när jag 2016 begärde att förvaltningsrätten skulle upphäva kommunfullmäktiges beslut, att avsätta Anders Broman som fullmäktiges ordförande och ersätta honom med Karl Johan Adolfsson (C). Ett beslut som fattades, när den valtekniska samverkan upphörde mellan Hela Sunne och Socialdemokraterna. Jag påpekade i mitt överklagande, att kommunallagen inte medgav, att fullmäktiges ordförande avsattes mot sin vilja under löpande mandatperiod.

Kommunstyrelsen yrkade då i sitt yttrande till förvaltningsrätten avslag på mitt överklagande, allt under det att jag reserverade mig. Förvaltningsrätten gick på min linje och upphävde beslutet att avsätta Broman. Likväl överklagade kommunstyrelsen, mot bättre vetande, utan framgång förvaltningsrättens beslut till högsta instans. Karl-Johan Adolfsson förklarade därvid i Fryksdalsbygden, att han såg rättens beslut som ”en förlust för demokratin”. Här kan man verkligen tala om rättshaveri. Lagen är demokratins grundbult. Majoriteten har inte alltid rätt.

Björn Gillberg

Hela Sunne

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.