Insändare: Hur förvaltas skogen i Sunne kommun?

Insändare
PUBLICERAD:
”Ser fram emot att Sunne kommun återkommer med en beskrivning av hur skogen förvaltas”, skriver Bengt Algotsson.
Foto: Janerik Henriksson/TT
Efter ett långt arbetsliv i skogsbruket och tillika skogsägare är man lätt yrkesskadad och ser på skog och skogsskötsel var man än befinner sig. Väl medveten om att forskning pågår och nya rön görs, trender över vad som är den absoluta sanningen kommer och går och ibland kommer trender på modet som är direkt felaktiga och som har tillämpats tidigare i historien med förödande resultat.

För mig kvarstår dock ett absolut krav när det gäller skogsbruk, aktiv skogsskötsel, anpassad miljöhänsyn och i slutändan ekonomisk avkastning även av Sunne kommuns skogsinnehav till nytta för kommunen och dess innevånare.

Svenskt skogsbruk och skogsindustri har de senaste 150 åren lyft landet Sverige från att vara ett fattigt och skoglöst land till en välmående industrination. Den här utvecklingen har bara varit möjligt genom ett aktivt och engagerat arbete av hela det svenska skogsbruket.

Med detta sagt ställer jag mig frågan vilken som styr och ställer över Sunne kommuns relativt stora skogsinnehav. När jag är ute i skogen, vilket jag är ganska ofta, ser jag hyggesarealer som i förfärande hastighet breder ut sig, allt större hyggen med gamla sparade lövträd/björkar, ris och bråte överallt men jag ser inte en enda nyplantering och än mindre hör jag ljudet från någon motor- eller röjsåg som är i färd att reda upp på något av kommunens förvildade hyggen. En del försyndelser kan man skylla på granbarkborren men jag törs påstå att kommunens passiva/obefintliga styrning av skogsförvaltningen medfört stora ekonomiska förluster där friska avverkningsmogna skogar blivit stående tills de angripits av insekter och blivit billig bränsleråvara.

När det gäller tillgängligheten till alla rishyggen är den närmast obefintlig medan motsatsen råder när det gäller olycksfallsriskerna. Döda stående och hängande träd faller utan förvarning och i värsta fall är det bara en tidsfråga innan en olycka sker.

För den som vill skapa sig en egen uppfattning av kommunens skogsskötsel kan med fördel göra studiebesök norr om Hembygdsgården, nordost om Gräsmarkskorset och hela Sundsbergsområdet.

Ser fram emot att kommunen återkommer med en beskrivning av hur skogen förvaltas, vem som har utarbetat förvaltningsplanen för hela skogsinnehavet, hur uppföljningen sker och inte minst vilken ekonomisk avkastning som Sunne kommun haft från sitt skogsinnehav de senaste åren.

Bengt Algotsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.