Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: En sorglig situation

Publicerad:
”Att kastas ut för att man inte röstar med Centerns ledamöter i beslut är inget annat än pinsamt och oförskämt av de som leder Socialdemokraterna i Sunne”, skriver Henrik Lagerlöf (Hela Sunne), vice ordförande Sunne Fastighets AB.
”Att kastas ut för att man inte röstar med Centerns ledamöter i beslut är inget annat än pinsamt och oförskämt av de som leder Socialdemokraterna i Sunne”, skriver Henrik Lagerlöf (Hela Sunne), vice ordförande Sunne Fastighets AB.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det är med stor sorg och lite uppgivenhet man kan läsa om alla turerna och anklagelserna rörande Sunne Fastighets AB.

Jag kan börja med att kommentera det extrainkallade kommunfullmäktige 9 augusti där erinran mot styrelsen i fastighetsbolaget skulle avhandlas. Varför jag inte bemötte den inlaga som kommunchef Petra Svedberg anförde var helt enkelt för att det inte var rätt forum. Kommunfullmäktigemötet var sammankallat enbart för erinran som gällde det felaktigt påkallade styrelsemöte som skedde 17/6. Vidare kan jag tycka att vi kunde fått ta del av den inlaga som kommunchefen skulle anföra för att kunna förbereda någon form av svar om så hade varit fallet. Istället delar jag uppfattningen om att vi (styrelsen) inte besvarade kommunchefen.

Upprinnelsen till erinran (sett från kvarvarande styrelses sida) är beslutet från augusti 2020 där det dåvarande förvaltningsavtalet avslutades. Sedan dess har försök gjorts mellan ägare och bolag för att komma fram till en hållbar ekonomisk ersättning.

Det är helt riktigt att ett slutgiltigt avtal skulle ha undertecknats av båda parter men då ett kallt första kvartal 2021 infann sig så insåg vi i fastighetsbolaget att kostnadstäckning saknades. Rätt eller fel så valde vi då delar av styrelsen att inte underteckna detta nya förvaltningsavtal då vi ansåg att marginalerna var för små för att kalla det affärsmässigt.

Just affärsmässigheten är ett begrepp som debatterats i den nu uppkomna situationen. Vi har under åren från 2018 fram till dags dato försökt att komma till rätta med fel och brister som uppstod i sammanslagningen 2018 mellan kommunen och fastighetsbolaget. I flera olika rapporter från våra revisorer (PWC) så har just vikten av att bedriva verksamheten affärsmässigt påpekats. Vi får enligt våra revisorer och aktiebolagslagen inte sköta kommunens fastigheter med underskott då risk finns för otillåten värdeöverföring samt risk för upptaxering. Vi har också påpekat att det finns motsägelsefulla delar i ägardirektivet för ägaren men det har hitintills inte uppmärksammats mer än att vi nu skall förvalta kommunens fastigheter enligt självkostnadsprincipen. Idag görs en särredovisning av de egenägda bostäderna och förvaltade fastigheterna som tillhör kommunen enligt en procentuell fördelning.

Vi har nu fått höra att man ska se över uppsiktsplikten för kommunens nämnder och bolag men jag kan försäkra att det inte är brist på information till ägaren som är upphov till problemen vi ser idag.

Men åter till upprinnelsen, vi är idag avtalslösa dessutom fick vi på ett möte i maj där vår kommunchef deltog, höra att det kanske var bra om förvaltningen av kommunens fastigheter skulle lämnas på anbud. Detta sammantaget gjorde att vi (delar av styrelsen) bedömde att vi skulle lämna tillbaka fastigheterna till kommunen. Det är trots allt ägarens företrädare, kommunchefen som gav förslag om upphandling. Styrelsen (eller delar av) tyckte då att det är av största vikt att den processen påbörjas skyndsamt för att skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv drift. Det innebar inte på något vis att vi skulle avsluta förvaltningen eller att någon annat verkställande i frågan skulle ske omedelbart.

Varför vi skyndsamt ville lyfta frågan på mötet den 17/6 (som utlystes med för kort varsel) var också att vi ville att AU (som bereder frågor till KS) skulle kunna fånga upp frågan så den kunde komma vidare till ägaren innan sommaruppehållet. Dock misstolkades våra avsikter och denna oreda uppkom, det var naturligtvis fel av oss att skicka detta till AU, det skulle ha lyfts till KS direkt och kanske formulerats annorlunda. Men faktum kvarstår, vi behöver lösa dessa frågor mellan ägare och bolag och då inte via media (därav en blygsam insats på KF och få insändare från bolaget).

Vi har hela tiden framfört att kostnadstäckning måste finnas men det som sedan händer är att ägaren hävdar att vi gjort en vinst på 5,5 miljoner (olika siffror förekommer men alla är över 5 miljoner). På detta vis skulle vi då ha ansetts fått pengar över till verksamheten 2021 (eller hur nu ägaren tänker sig detta) Den enda förklaring jag kan finna är att de skulle röra den nedskrivning vi var tvungen att göra på bostäderna vi byggde på Magasinsgatan. Man hävdar också från ägaren sida att vi tagit pengar från kommunens invånare för att täcka förluster i egna fastigheter, dock kvarstår faktum att kommunen äger hela bostadsbolaget.

Så sent som 2020 krävde fastighetsbolaget 6,9 miljoner i ersättning för utförda tjänster (bland annat städtjänster) som utförts under första hälften av 2020, att sedan komma att säga att vi gjort en vinst på dessa med 5,5 miljoner är helt felaktigt.

Fastighetsbolagets vd har under året tagit kontakt med andra kommunala bostadsbolag för att omvärldsbevaka och undersöka hur de hanterar de frågor som rör avtal och drift. Vad som framkommit är att Sunne kommun betalar en förhållandevis låg summa för förvaltningen, någonstans mellan 400-450:-/m2. I Kil, Säffle Hammarö och Arvika ligger motsvarande siffra (varierar) men över 600:-/m2.

Med det menar jag inte att vi måste ligga på samma nivå men det måste finnas en rimlighet i att vi i fastighetsbolaget skall kunna bedriva och tillhandahålla välskötta fastigheter för kommunens innevånare. Vi har också i fastighetsbolaget (återigen) bett våra nya revisorer om en genomlysning av verksamheten, därtill har vi tillfrågat Bo Nordlund (Real Estate Consulting AB) om han kan titta över avtal och drift av bostadsbolaget för att vi skall bedriva en så effektiv och kostnadseffektiv förvaltning som möjligt.

Slutligen vill jag också kommentera frågan om skollokalerna i Gräsmark, det har tydligen blivit en kommunikationsmiss om lokaler och hyran. Sunne Fastighets är glada om det finns verksamhet i alla lokaler och att de ej står tomma, kommunen hyr idag alla skollokaler och väljer själva hur de används. Att vi skulle ha för dyr hyra och att det av den anledningen inte skulle kunna nyttjas är fel.

Vidare vill jag bara beklaga behandlingen av min styrelsekollega Anette Sätherberg, Anette har hela tiden varit lojal mot bolaget och har genom sin kunskap bidragit till dess utveckling. På styrelsens möten (fram till Freddy Källströms inträde) har ingen partipolitik förekommit, vi har alltid haft fastighetsbolagets väl och ve som ledstjärna. Att då kastas ut för att man inte röstar med Centerns ledamöter i beslut är inget annat än pinsamt och oförskämt av de som leder Socialdemokraterna i Sunne. Ingen reprimand skedde då dåvarande ordföranden i fastighetsbolaget, Tobias Eriksson, undanhöll en erinran som PWC skickat till styrelsen för behandling.

Henrik Lagerlöf, vice ordförande Sunne Fastighets AB

Artikeltaggar

Henrik LagerlöfInsändareSunneSunne Fastighets AB