Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: SFAB:s kvarvarande styrelseledamöter har gjort en bra insats

Publicerad:
”Ytterst handlar denna konflikt om något som började redan 2018, när bolagets styrelse utökades från tre till fem ledamöter”, skriver Björn Gillberg, Hela Sunne, apropå turbulensen i  och kring Sunne fastighets AB.
”Ytterst handlar denna konflikt om något som började redan 2018, när bolagets styrelse utökades från tre till fem ledamöter”, skriver Björn Gillberg, Hela Sunne, apropå turbulensen i och kring Sunne fastighets AB. Foto: Dan Enwall

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Härförleden lämnade, som framgått av FB, Freddy Kjellström (C) och Kerstin Larsson (C), styrelseordförande respektive styrelseledamot i Sunne Fastighetsbolag AB (SFAB), bolagets styrelse.

De hänvisade till att situationen hade ”urartat” i styrelsen. De hävdade, att befogenheter hade överskridits och lagrum åsidosatts. Kort därefter kallade kommunalrådet Kristina Lundberg (C) med stöd från kommunalrådet Tobias Eriksson (S) till ett extra möte med kommunstyrelsen med förslag, att ”kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige prövar förtroende för styrelseledamöterna i Sunne Fastighets AB samt prövar frågan om entledigande för styrelseledamöterna i Sunne Fastighets AB”. Med andra ord skulle de tre kvarvarande ledamöterna Bo Eråker (M), Henrik Lagerlöf (HS) och Anette Sätherberg (S) få sparken.

Så blev det inte. Kommunstyrelsen enades i stället om ett förslag från undertecknad och Henrik Frykberger (M) enligt följande ordalydelse:

”Kommunstyrelsen konstaterar, att formaliafel begicks genom sättet att kalla till fastighetsbolagets styrelsemöte den 17 juni, samt att styrelsen borde ha underställt fullmäktige sin ståndpunkt, att man ämnar återlämna förvaltningen av kommunens fastigheter. Detta innan slutligt beslut. Vi föreslår fullmäktige att man uttalar kritik mot agerandet”.

Ytterst handlar denna konflikt om något som började redan 2018, när bolagets styrelse utökades från tre till fem ledamöter och HS fick en plats i styrelsen genom Henrik Lagerlöf. En rad missförhållanden upptäcktes. Upphandling för miljoner hade gjorts av en person som saknade rätt att teckna bolagets firma. Tillbyggnaden av Allégården skulle påbörjas, trots att avtal med byggentreprenören ej skrivits på och ej hade godkänts av styrelsen. Bolaget saknade också en egen ekonomifunktion och det brast beträffande momsredovisningen. För att nämna några av bristerna.

Dåvarande styrelseledamöterna Marcus Bergsjö (M), Henrik Lagerlöf (HS) och Anette Sätherberg (S) agerade därefter resolut för att få ordning på bolaget. Ny vd anställdes. Tillbyggnaden av Allégården kom i gång och nya bostäder byggdes vid Magasinsgatan. Nytt ekonomisystem införskaffades och en rad kontrollfunktioner infördes.

En olöst fråga kvarstår, tyvärr, den dag som är. Den gäller bolagets ersättning från Sunne kommun för förvaltningen av kommunens fastigheter, som skötts av bolaget sedan 2018. Redan 31 juli 2018 påpekade bolagets revisorer i skarpa ordalag, samt ånyo den 29 juni 2020, att det fanns risk för att förvaltningen av kommunens fastigheter skedde till underpris. Något som stred mot både skattelagstiftning och annan lagstiftning, varför styrelsen ytterst kunde bli ekonomiskt ansvarig för underskottet.

Efter motstånd från Centern, Socialdemokraterna och kommunledningen tvingades kommunen höja ersättningen till bolaget för år 2020 med 6,9 miljoner kronor. Motsvarande tillskott har även avsatts i kommunens budget för 2021. Men bolagets ledning och de tre kvarvarande styrelseledamöterna hävdar med bestämdhet, att förvaltningen av kommunfastigheterna fortfarande sker till ett underskott. Kommunalråden Lundberg och Eriksson samt kommunchef och ekonomichef hävdar däremot, att förvaltningen resulterat i ett överskott om fem miljoner kronor.

Det ursprungliga avtalet mellan kommunen och bolaget sades upp av bolaget för snart ett år sedan för att tvinga fram ett korrekt avtal baserat på bland annat ritningsunderlag och energideklarationer beträffande de förvaltade kommunfastigheterna. Nu liksom när bolaget tog över förvaltningen saknas sådan dokumentation för cirka 40 procent av fastighetsbeståndet. Problemen försvinner inte genom att Sunnes politiska majoritet, det vill säga Centern och Socialdemokraterna, försökt göra sig av med styrelseledamöterna Eråker, Lagerlöf och Sätherberg. Dessa tre har förtroende för bolagets ledning och utgår från att bolaget måste få full kostnadstäckning för förvaltningen av kommunfastigheterna.

Hela Sunne har stort förtroende för dessa tre ledamöter, liksom för tidigare ledamoten Marcus Bergsjö. De har alla idogt och framgångsrikt arbetat tillsammans med bolagets ledning för att få ordning på bolaget. Deras uppgift har varit och är, att utan politiska hänsynstagande tillvarataga bolagets intressen, oaktat konsekvenser för den politiska majoritetens budget för Sunne kommun.

Björn Gillberg, Hela Sunne

Artikeltaggar

Björn GillbergHela SunneInsändareKristina LundbergSunneSunne Fastighets ABTobias Eriksson