Insändarsvar: Vi slår oss inte till ro

Insändare
PUBLICERAD:
Sunnes två kommunalråd svarar sign. fd företagare och Sunnebo.
Foto: Dan Enwall
Hej fd företagare och Sunnebo.

Sunne är sedan lång tid förknippat med att ha ett gott näringslivsklimat. Den andan värdesätter vi högt och vi får kvitton på att den lever. Företagen ger kommunen bra betyg i de mätningar som gjorts 2021 av Småföretagarnas riksförbund (plats 27 i Sverige) och Sveriges Kommuner och Regioner (plats 26 i Sverige). Ovanstående mäter konkreta fakta och faktiska ärenden som företagen haft med kommunen. Företagarnas riksorganisation presenterade nyligen sin kartläggning över hur kommunerna handlar av sina lokala små och medelstora företag. Där ligger Sunne också högt - bäst i Sverige när det gäller inköp från lokala mikroföretag och trea när det gäller inköp från småföretag.

I Svenskt Näringslivs attitydmätning (rankingen meddelas i höst) sjunker det sammanfattande omdömet från 3,78 till 3,57 på en 6-gradig skala. Det är över Sverigesnittet och ändå slår vi oss inte till ro eftersom vi vet att vi kan bättre. Vi sätter nu in åtgärder på de områden där företagen uppfattar att det finns problem. Den politiska majoriteten har till exempel föreslagit en ny upphandlingspolicy där vi betonar att kommunen samt dess bolag ska göra det möjligt för lokala entreprenörer att lämna in anbud. Vi hoppas att den röstas igenom i fullmäktige i höst.

Det är samtidigt viktigt att veta att vi redan har många exempel på upphandlingar där vi hittat vägar för att handla lokalt: inköp av grönsaker och lokalt producerat kött och lanthandlare som kan lägga anbud på vissa inköp till kommunens skolor. Här är fler exempel på lokalt upphandlade varor/tjänster: arbetskläder, arbetsskor, konferensbröd, konferenser, film och foto, hantverkstjänster; byggarbeten, måleriarbeten, golvläggning m.m, mattransporter, busstransporter, företagshälsovård, cyklar inklusive reparation, däck och däckservice, grävmaskinstjänster, snöröjning, interna transporter Holmby, transport av markmaterial samt inköp av markmaterial, rivning av fastigheter, mäklartjänster, försäljning tomter, byggmaterial, kompletteringsköp livsmedel.

Genom näringslivsrådet där företagsföreningar, tjänstepersoner och politiker deltar driver vi ett kontinuerligt arbete. Där har vi satsat på att öka kompetensen just kring upphandlingar med fokus på partnering inom byggsektorn. Vi ändrar också i våra interna beslutsprocesser för att de ska bli bättre och tydligare både internt och externt.

Sunne kommun vill tillmötesgå invånarnas och näringslivets behov så långt vi kan. Vi måste samtidigt följa lagar, regler och våra planer som arbetats fram i demokratiska processer. Kommunen ska agera rättssäkert och behandla alla lika. Vi har också ett helhetsansvar för att lyssna och väga in olika perspektiv innan vi fattar beslut. Alla tycker inte lika och det uppstår ibland intressekonflikter. Vi behöver därför bli ännu bättre på att förklara den komplexitet som finns i olika frågor. Vi har ingen anledning att ”bråka”, däremot tar vi ansvar för helheten och försöker se till olika perspektiv.

När det gäller centrum är vi överens med handlarna om att det behövs fler parkeringsplatser. Vi gör därför om arbetsparkeringar till besöksparkeringar och tidsbegränsar för att få bättre rotation på platserna. Det efterfrågas samtidigt lugna grönytor utan trafik. Centralt har vi enbart områden där trafik och grönytor blandas idag.

Bedömningen utifrån helheten är att det finns andra tillgängliga platser som passar bättre för parkeringar än området runt fd Hasses Handelsträdgård. Här finns en grön oas som vi inte vill förstöra.

Vi ser att vi kan skapa fler parkeringsplatser på andra ställen inom tre minuters gångavstånd från Teatertorget, vilket innebär att vi kan behålla och utveckla det värde som just det här området har.

Kristina Lundberg (C), kommunstyrelsens ordförande

Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.