Insändare: Centraliseringen lär fortsätta

Insändare
PUBLICERAD:
Sunne kommun.
Foto: Dan Enwall

Beslutet att omorganisera grundskolan och grundsärskolan i tre rektorsområden, i stället för som tidigare fem områden, har väckt starka reaktioner och då inte minst i Fb från föräldrar och fackliga organisationer. Hitintills har fyra rektorer sagt upp sig och en del lärare kommer sannolikt också att försvinna från Sunne på grund av bristen på dialog med skolledningen.

Den 3 juli frågar ”klarsynt” i en insändare ”Vad gör politikerna i Sunne”. Faktum är att den politiska majoriteten, det vill säga C+S, har fattat beslutet. Det togs i bildningsutskottet den 23 mars i år, varvid majoriteten, det vill säga C+S+M, röstade för omorganisationen. Jelena Krönström (HS) röstade emot med hänvisning till, att bland annat risk- och konsekvensanalys liksom att kostnads¬beräkningar saknades. Hon yrkade därutöver, att särskolan årskurs 1-6 även fortsättningsvis skulle vara sammanhållen.

Därefter hamnade ärendet för slutligt avgörande i kommunstyrelsen den 7 april. Av kommunstyrelsens elva ledamöter röstade de tre centerpartisterna, de tre socialdemokraterna och den enda sverigedemokraten för omorganisationen. Hela Sunnes Henrik Lagerlöf, liberalernas Marianne Åhman och vänsterpartiets Lars-Gunnar Johnson krävde återremiss för kompletterande utredningar. Men de blev nedröstade. Moderaten Fredrik Andersson lade ner sin röst. Några citat ur Lagerlöfs skriftliga reservation klargör problematiken. Lagerlöf skriver:

- att risk- och konsekvensanalys saknas.

- att särskolan enligt HS fortsättningsvis skall vara sammanhållen.

- att kostnadsberäkningar saknas för de investeringar som följer av utökat lokalbehov vid centralortens skolor.

- att tidplan saknas för genomförandet.

- att omorganisationen skapar osäkerhet kring barnens framtida skolgång, vilket kan leda till att föräldrar flyttar barnen till tätortens skolor.

- att utfallet av MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna saknas.

Omorganisationen är inte följden av en plötslig idé hos skolchefen Ylva Vinter. Den är följden av de centraliseringsidéer, som styrt Sunnes skolpolitik sedan tio år tillbaka. Inrättandet av tre rektorsområden är en klar signal om att den nuvarande centraliseringen av skolverksamheten kommer att drivas vidare av den politiska majoriteten tillsammans med ansvariga chefer.

Björn O. Gillberg (HS)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.