(S)veket om att öppna skolan i Rottneros

Insändare
PUBLICERAD:
“Jag vidhåller att Socialdemokraternas agerande var ett svek.“ säger Björn O. Gillberg.
Foto: Dan Enwall
Den 12 mars hävdar i FB Tobias Eriksson (S) och Linda Johansson (S) att man aldrig har varit överens med Hela Sunne om att öppna skolan i Rottneros. De två hävdar att man endast varit överens om att se på möjligheterna att öppna skolan. Deras påstående är inte korrekt.

Den 7 april 2015 lämnade undertecknad och Linda Johansson in en skrivelse till kommunstyrelsen. Den är instämplad samma dag på kommunens kansli med diarienumret Ks2015/372/07. Där sägs bl.a. ”Socialdemokraterna och Hela Sunne slår vakt om en decentraliserad skolstruktur i Sunne. Utgången av folkomröstningen om byskolornas framtid samt utgången av kommunalvalet 2014, visar med all tydlighet att det finns majoritet för en fortsatt decentraliserad skolstruktur i Sunne kommun”.

Vi två föreslog i skrivelsen, att kommunstyrelsen skulle besluta att en av tätortsskolorna, Skäggeberg eller Åmberg, skulle renoveras för att kunna ta emot cirka 150 elever och att skolan som inte renoverades skulle säljas eller rivas. Vidare föreslog vi, att kommunstyrelsen skulle besluta ”att skolan i Rottneros öppnas” fr.o.m. höstterminen 2016.

Därutöver föreslogs, att kommunstyrelsen skulle ge verksamhetschefen ”i uppdrag att ta fram en konsekvensutredning innefattande kostnader och pedagogisk organisation för att genomföra respektive alternativ”. Denna information behövdes för att budgetera medel för öppnandet av skolan i Rottneros.

Vårt förslag fick stöd av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges majoritet. Verksamhetschefens utredning kom den 10 juni 2015. Han levererade inte begärd utredning. I stället föreslog han, att Skäggeberg skulle renoveras för 250 elever och Rottneros skola skulle användas för annan kommunal verksamhet, t.ex. äldreboende. Bildningsutskottet underkände utredningen och återremitterade den för kompletterande utredning ang. bl.a. kostnaderna för att öppna skolan i Rottneros. Kompletteringar presenterades för kommunstyrelsen den 18 augusti 2015. Men där saknades fortfarande väsentliga uppgifter ang. kostnaderna. Yttrande hade inte heller, enligt kommunfullmäktiges beslut, inhämtats från ”berörda föräldragrupper, elever och fackliga organisationer”

Likväl beslöt kommunstyrelsens majoritet, d.v.s. C, M och S att inte öppna skolan i Rottneros. I stället föreslogs att Skäggebergsskolan skulle byggas ut för 250 elever. HS och MP reserverade sig mot beslutet. Den 31 augusti 2015 beslöt därefter kommunfullmäktige, att inte öppna skolan i Rottneros utan att i stället bygga ut Skäggebergsskolan för 31 MSEK. Bakom beslutet stod C, L, M och S. Mot beslutet röstade HS, MP, SD och V.

Jag vidhåller att Socialdemokraternas agerande var ett svek.

Björn O. Gillberg, Hela Sunne

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.