Lustmord på en förskola

Insändare
PUBLICERAD:
Lördagen den 9 februari inbjöds Sunnecentern till Granhyddan i Bäckalund. Det mesta kom att handla om den planerade skolnedläggningen. Moderator för mötet var Björn Gillberg.
Foto: Dan Enwall
Så har då Centern och Socialdemokraterna i kraft av sitt politiska samgående kommit överens om att avveckla all skolverksamhet i Bäckalund. Centern har som bekant tillsammans med tidigare och nuvarande skolchef drivit avvecklingsförslaget sedan flera år tillbaka. Det bärande argumentet för avveckling har varit, att kommunen skulle spara flera miljoner kronor på avvecklingen. Men det argumentet har i stort sett tystnat. C + S inser att det inte håller.

I stället talar man nu om att det blir bättre kvalitet på undervisningen för bäckalundsbarnen, om de flyttas från Bäckalunds B-skola (två årskurser i samma klass) till en storskola i Sunne med enhetliga klasser. Belägg för denna uppfattning saknas. Därutöver anförs, att lärarna vid en storskola får fler kollegor att umgås med, vilket sägs främja kollegialt lärande. Man glömmer tydligen bort att det finns ytterligare fem B-skolor i Sunne. Ska det också avvecklas med samma argument?

Ett är dock säkert. Avveckling av förskolan i Bäckalund resulterar inte i några besparingar. Det framgår av skolchefen Anna Ullenius tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 23 januari 2019. Där skriver hon ”Vad gäller förskolan är det inte möjligt utifrån barnperspektivet att på samma sätt som skolan fördela barnen i befintliga barngrupper. Barngruppen från Bäckens förskola kommer att flyttas i sin helhet med personal till Östra förskolan. Det blir således ingen besparing vad gäller personalkostnader för avveckling av förskolan Bäcken”.

Besparingar beträffande lokalkostnader görs inte vid flytten, eftersom motsvarande lokalkostnader blir följden vid Östra skolan. Den enda besparing som erhålls vid nedläggning av förskolan är kostnaderna för mattransporter till Bäckalund och servering. Å andra sidan är skolbespisningslokalerna vid Östra skolan så undermåliga och trånga, att skolchefen Ullenius vill satsa 33 miljoner på om- och tillbyggnad vid Fryxellska skolan av matsal och tillagningskök

Betydande merkostnader kommer därutöver att drabba de föräldrar, som bor i och runt Bäckalund och vid en nedläggning med egen bil tvingas köra barnen till förskolan i Sunne. Det handlar, räknat som bensinkostnader, om belopp i storleksordningen 10 000 till 20 000 kronor per år samt några tusen kilo koldioxidutsläpp per år och familj. Många familjer har dessutom inte två bilar, som kan komma att behövas.

Vid informationsmötet på Granhyddan i lördags vittnade föräldrar, flera nyinflyttade, om, att de inte har ekonomiska resurser att transportera sina barn till och från Östra skolan. Följden kommer sannolikt att bli avflyttning från Bäckalund, där inflyttningen av utsocknes barnfamiljer varit god under senare år och flera barn är på gång. Avflyttningen lär inte bli till Sunne tätort, där det saknas bostäder, utan till andra kommuner.

Enligt Ullenius råder platsbrist vid förskolorna i Sunne tätort. Det behövs enligt hennes uppgifter 108 nya förskoleplatser i tätorten, som hon önskar få till stånd genom byggandet av en ny förskola i centrala Sunne. Investeringskostnaden uppges till cirka 40 miljoner kronor. Att då lägga ner en väl fungerande fullbelagd förskola i Bäckalund är oförsvarligt. Speciellt som det nyligen investerats cirka två miljoner kronor i Bäckalunds skola i bergvärme, ny ventilation och ny belysningsarmatur. Bäckalunds skola är därigenom kommunens energieffektivaste skola.

Nedläggning av förskolan i Bäckalund är mord på en förskola och på sikt mord på en levande bygd. Att döma av den frenesi med vilken frågan har drivits under lång tid handlar det nog om ett lustmord.

Björn Gillberg, Hela Sunne

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.