Har Centern glömt att det behövs bygglov?

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Så har då Sunnehus AB ”kastat in handduken”. Det blir ingen byggnation på Nilssontomten. Bolaget skyller på, att kommunfullmäktige inte tog beslut den 22 oktober om försäljning av Nilssontomten till Sunnehus AB. Därigenom försenas enligt bolaget byggstarten, d.v.s. pålningen, till våren, vilket påstås leda till oacceptabel fördyring av bygget. Nu är faktiskt kostnaden för pålning densamma oberoende av när den görs.
Nilssontomten i Sunne.
Foto: Karina Johansson

Fullmäktige återremitterade som bekant ärendet till kommunstyrelsen. Redan tisdagen den 23 oktober beslöt kommunstyrelsens majoritet, d.v.s. den nya politiska alliansen mellan Centern och Socialdemokraterna, att sälja marken för 67 kr per kvadratmeter till Sunnehus AB. Ärendet skulle sedan upp i kommunfullmäktige den 5 november, varvid C+S, i kraft av majoritet i fullmäktige, hade för avsikt att driva igenom försäljningen för 67 kronor per kvadratmeter i strid med fullmäktiges år 2016 beslutade prislista, d.v.s. 250 kr per kvadratmeter för mark inom centralorten.

Kommunalrådet Gunilla Ingemyr (C) och Sunnehus AB har i media skapat bilden av att projektet står och faller med att byggnationen, d.v.s. pålningen, ska påbörjas i stort sett så snart kommunfullmäktige fattar beslut om markförsäljningen.

Men en försening av försäljningen på 14 dagar kan givetvis inte försena byggstarten. Dessutom kan bolaget inte börja byggnation/pålningen, så länge det saknas bygglov. Det föreligger inte ens en ansökan om bygglov. När ansökan väl ingivits, med alla nödvändiga handlingar, tar det uppemot tre månader att få ett bygglov. Lägg därtill, att berörda grannar kan tänkas överklaga bygglovet. Dessutom måste bl.a. elledningar, vattenledningar, dagvattenledningar och avlopp inom området dras om före pålning och grundläggning. Byggstart i år är sålunda ej aktuell förrän framemot våren, när bygglov föreligger och startbesked har meddelats. Har månne Centern glömt att det behövs ett bygglov innan byggnationen/pålningen kan påbörjas?

I media ondgör sig kommunalrådet Gunilla Ingemyr (C) liksom representanter för Sunnehus AB över att oppositionen (HS, L, M, MP och V) har försenat och därigenom stoppat projektet. Så förhåller det sig uppenbarligen inte. Den verkliga orsaken till att Sunnehus AB ”kastar in handduken” är höljd i dunkel. Men skyll inte på oppositionen.

Björn Gillberg, Hela Sunne

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.